หลักสูตรการใช้งาน PLC ประยุกต์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ

ที่มาของการสร้างหลักสูตร

ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการควบคุม มีความซับซ้อนของวงจรไฟฟ้า เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้าคอนโทรลที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์หลาย ๆ ชนิด เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทั้งระบบทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน ในความซับซ้อนนี้จึงทำให้การวายริ่งมีความซับซ้อนตามไปด้วย จึงได้มีอุปกรณ์ควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์ที่สามารถนำมาใช้ในการทำซีเควนซ์ (Sequence) โดยเป็นลักษณะเขียนโปรแกรมกำหนดตรรกะหรือลอจิก (Logic) ให้กับตัวคอนโทรลเลอร์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่แล้วคอนโทรลเลอร์ที่กล่าวถึงนั้น ในภาคอุตสาหกรรมจะหมายถึง พี.แอล.ซี (PLC : Programmable Logic Controller) เพื่อนำความสามารถมาใช้ลดความซับซ้อนของวงจร
และลดปริมาณการวายริ่งด้วยสายไฟ แต่การจะเริ่มต้นใช้งาน PLC ได้นั้น ผู้ฝึกอบรมจะต้องมีความเข้าใจในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม เช่นการอ่านแบบไฟฟ้า การทำงานของอุปกรณ์ต่อร่วม การทำงานของวงจรป้องกันต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ต่อการนำ ไปปรับใช้งานด้วย PLC เพื่อพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยต่อไป

ลักษณะและวิธีการฝึกอบรม :

สำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ มีสัดส่วนการฝึก ภาคทฤษฎีและการบรรยาย ร้อยละ 10 ภาคทดลองและปฏิบัติ ร้อยละ 90 โดยจะมีการบรรยาย 1 ชั่วโมงก่อนการปฎิบัติ เน้นการฝึกอบรม ให้ความรู้ พัฒนาทักษะด้านแนวคิด และความเข้าใจในการใช้งาน PLC โดยใช้การฝึกด้วยชุดฝึกที่จะต้องมีการทดลองเขียนโปรแกรมตามใบงาน โดยหลักสูตรนี้จะใช้ PLC FX5U + INVERTER (MITSUBISHI) ในการฝึก และจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระยะเวลาการฝึก 32 ชั่วโมง หรือ 4 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์หลักสูตร :

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ฝึกที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม และเป็นการฝึกเตรียมทักษะด้านการใช้งาน PLC เบื้องต้น ให้มีความรู้เพื่อนำไปใช้เรียน PLC ในระดับที่สูงขึ้นด้วยความเข้าใจ และมั่นใจ โดยในการฝึกจะเน้นการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องสัญญาณควบคุม I/O อุปกรณ์ต่อพ่วงและเกี่ยวเนื่องลักษณะการต่อวงจรเพื่อให้เข้ากันกับ PLC การแปลงวงจรไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน เพื่อเปลี่ยนให้เป็นโปรแกรม PLC และเสริมหลักคิดเพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบ

JFAC Skills Test (ST) : ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิคเชิงลึก , รับใบประกาศนียบัตร , รับเสื้อโปโล JFAC สำหรับใส่ฝึก

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถ ปรับพื้นฐานความรู้ คัดแยกระดับความสามารถก่อนที่จะฝึกอบรมตามหลักสูตรอื่นๆต่อไป
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านที่มีความสามารถตามเกณฑ์ประเมิณ ก็จะได้รับการรับรองและสามารถทำการฝึกแบบข้ามระดับได้

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
การอบรมภาคความรู้ : ความรู้ด้านการประกอบและวายริ่งด้วยเทคนิคญี่ปุ่น ปรับพื้นฐานการใช้เครื่องมือสำหรับงานวายริ่ง

ภาคประเมินและทดสอบ :
ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ความรู้อุปกรณ์ไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้า และวายริ่ง (ทดสอบด้วยวงจร Star-Delta)

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน จะต้องผ่านหลักสูตรนี้เป็นอันดับแรก (ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ สามารถข้าม LEVEL ได้สูงสุดระดับ L3)

JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L1) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร , หมวกผ้า JFAC สำหรับใส่ฝึก

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ปรับพื้นฐานเรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า องค์ประกอบและการอ่านแบบไฟฟ้า และฝึกทักษะอย่างง่ายให้ผู้ฝึก

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
อบรมให้ความรู้ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น ทดสอบ เรียนรู้ การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้า
การย้ำหางปลา วงจรป้องกันสำหรับ PLC ประเภทของสัญญาณ ชนิดของ Input/Output ความรู้ในการป้องกันสัญญาณรบกวน
ลงฝึกภาคปฏิบัติการวายริ่งโดยจะใช้วงจร DOL และมีทำการทดสอบการทำงานของวงจร โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 1

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
เป็นผู้ผ่านการทดสอบ JFAC Skills Test (ST)

JFAC PLC Programming for Beginners Course (PLC-L1) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องสัญญาณควบคุม I/O อุปกรณ์ต่อพ่วงและเกี่ยวเนื่อง ลักษณะการต่อวงจรเพื่อให้เข้ากันกับ PLC
การแปลงวงจรไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน เพื่อเปลี่ยนให้เป็นโปรแกรม PLC และเสริมหลักคิดเพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบ หรือการออกแบบ
ระบบควบคุมที่มีการต่อร่วมกันของอุปกรณ์หลากหลากชนิด และให้เกิดความเข้าใจในการทำหน้าที่ผู้เขียนโปรแกรมอย่างถูกต้อง

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ผู้ฝึกจะได้รับการฝึกอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมให้กับ PLC เรียนรู้องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนโปรแกรม
ฝึกปฏิบัติการต่อสายเชื่อมสัญาณให้ I/O ของ PLC ทำการทดสอบสัญญาณเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเขียนโปรแกรม ฝึกหลักการคิด
ตรรกะลำดับขั้น ฝึกหลักการคิด ตรรกะ เงื่อนไข การปรับปรุงและพัฒนาระบบ โดยในการฝึกอบรม จะทำการฝึกโดยใช้ ชุดฝึก JFAC-KIT6

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ผ่านการฝึกหลักสูตร JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L1) มาแล้ว

JFAC PLC Programming for Beginners Course (PLC-L2) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
เพื่อให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้ และทำการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน PLC ประกอบกับการเรียนรู้ฟังก์ชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
และมีความรู้ในอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PLC ตลอดจนความรู้ด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรกลที่มีผลต่อการเขียนโปรแกรม

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ผู้ฝึกจะได้รับการฝึกอบรมภาคความรู้ด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรกล การทำงานของวงจรป้องกัน วงจร Interlock วงจร Safety
ลำดับขั้นในการทำงานของวงจรไฟฟ้า การใช้งานอินเวอเตอร์เบื้องต้น (FR Series Mitsubishi) การออกแบบโปรแกรม PLC ด้วยฟังก์ชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมอินเวอเตอร์ โดยจะมีการฝึกปฏิบัติการออกแบบ และเขียนโปรแกรมควบคุมตามคำสั่งในใบงานต่างๆ

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ผ่านการฝึกหลักสูตร JFAC PLC Programming for Beginners Course (PLC-L1) มาแล้ว

ผลการทดสอบ Skills-Test จะประเมินความสามารถเพื่อเข้าฝึกในระดับที่เหมาะสม (คะแนนเต็ม 600 คะแนน)