หลักสูตรการวายริ่งและการเดินสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าบนตัวเครื่องจักรกล

ที่มาของการสร้างหลักสูตร

ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการควบคุม โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จะถูกติดตั้งและใช้งานอยู่บนเครื่องจักรกล นอกจากการประกอบและวายริ่งในตู้ควบคุมไฟฟ้า ยังมีอีกงานที่สำคัญอีกหนึ่งประเภท นั้นก็คือวายริ่งและการเดินสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าบนตัวเครื่องจักรกล หรือที่เรียกว่า Machine Wiring Interface ในตลาดภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการบุคลากรในสายงานนี้จำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสากรรมผู้ออกแบบ ผลิต สร้าง เครื่องจักรกล (Machine Maker) เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และผลักดันเพื่อพัฒนาเครื่องจักรให้มีความทันสมัยและอัตโนมัติ เพื่อปรับเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาบุคลกรในสายงาน Machine Wiring Interface จะทำให้ขีดความสามารถของบุคลากรมีความหลายหลาย ครอบคลุมระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกอบรม JFAC จึงได้ดำเนินการออกแบบหลักสูตรนี้มาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ลักษณะและวิธีการฝึกอบรม :

สำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ มีสัดส่วนการฝึก ภาคทฤษฎีและการบรรยาย ร้อยละ 20 ภาคทดลองและปฏิบัติ ร้อยละ 80 โดยจะมีการบรรยายภาคความรู้ 1 ชั่วโมง ก่อนการลงฝึกปฏิบัติ เน้นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ในการการวายริ่งและการเดินสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าบนตัวเครื่องจักรกล โดยใช้การฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริง และมีเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ของ JFAC โดยหลักสูตรนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์หลักสูตร :

สำหรับหัวข้อหลักสูตรการฝึกนี้ จะเป็นหลักสูตรที่ใช้ในพัฒนาทักษะฝีมือ โดยจะเน้นการฝึกไปที่การวายริ่งและการเดินสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าบนตัวเครื่องจักรกล เพื่อพัฒนาผู้ฝึกที่มีความรู้ด้านการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าแล้ว ให้มีความเข้าใจในองค์ประกอบภาพรวมของระบบไฟฟ้าบนเครื่องจักรกล มีความสามารถในการติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมกับเรียนรู้และสามารถปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ท่อร้อยสายและเก็บสาย บนเครื่องจักรกลตามที่กำหนดไว้ในแบบไฟฟ้า

JFAC Skills Test (ST) : ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท JFAC Machine

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิคเชิงลึก , รับใบประกาศนียบัตร , รับเสื้อโปโล JFAC สำหรับใส่ฝึก

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถ ปรับพื้นฐานความรู้ คัดแยกระดับความสามารถก่อนที่จะฝึกอบรมตามหลักสูตรอื่นๆต่อไปผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านที่มีความสามารถตามเกณฑ์ประเมิณ ก็จะได้รับการรับรองและสามารถทำการฝึกแบบข้ามระดับได้

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
การอบรมภาคความรู้ : ความรู้ด้านการประกอบและวายริ่งด้วยเทคนิคญี่ปุ่น ปรับพื้นฐานการใช้เครื่องมือสำหรับงานวายริ่ง

ภาคประเมินและทดสอบ :
ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ความรู้อุปกรณ์ไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้า และวายริ่ง (ทดสอบด้วยวงจร Star-Delta)

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน จะต้องผ่านหลักสูตรนี้เป็นอันดับแรก (ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ สามารถข้าม LEVEL ได้สูงสุดระดับ L3)

JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L1) ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร , หมวกผ้า JFAC สำหรับใส่ฝึก

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ปรับพื้นฐานเรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า องค์ประกอบและการอ่านแบบไฟฟ้า และฝึกทักษะอย่างง่ายให้ผู้ฝึก

 

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
อบรมให้ความรู้ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น ทดสอบ เรียนรู้ การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้าฝึกวายริ่งโดยจะใช้วงจร DOL และทำการทดสอบการทำงานของวงจร โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 1

 

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
เป็นผู้ผ่านการทดสอบ JFAC Skills Test (ST)

JFAC Machine Wiring and Interface Course (MWI - L1) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค, รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ให้ผู้ฝึกมีความรู้ในอุปกรณ์สำหรับการทำ MWI เข้าใจในภาพรวมของระบบไฟฟ้าบนเครื่องจักรกล มีความสามารถในการแยกงาน
สามารถลำดับความสำคัญของงาน เพื่อทำการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละจุด ตามที่กำหนดไว้ในแบบไฟฟ้า

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และตู้ควบคุมไฟฟ้า เข้ากับชุดฝึกที่จำลองเป็นโครงสร้างของเครื่องจักรกล โดยใช้ชุดฝึก JFAC KIT 3

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ต้องผ่านหลักสูตร JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L1) มาแล้ว

JFAC Machine Wiring and Interface Course (MWI - L2) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ให้ผู้ฝึกมีความเข้าใจในการอ่านแบบไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โดยสายไฟสำหรับภาคกำลังและควบคุม สามารถเลือกใช้
อุปกรณ์สำหรับงานติดตั้ง ร้อยสาย และทำการปฏิบัติการเชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณ (Interface Cable) ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ร้อยสาย เชื่อมต่อสายสัญญาณ และเก็บรายละเอียดสำหรับการติดตั้งให้มีความเรียบร้อบตามหลักการฝึก

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ต้องผ่านหลักสูตร JFAC Machine Wiring and Interface Course (MWI – L1)

JFAC Machine Wiring and Interface Course (MWI - L3) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร,

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ให้ผู้ฝึกมีความเข้าใจในการตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากการติดตั้งและวายริ่ง ก่อนการจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อทดสอบ
สามารถทำการทดสอบระบบ I/O PLC โดยการใช้การมอนิเตอร์ผ่านซอร์ฟแวร์ของ PLC และการใช้เครื่องมือวัดสัญญาณ

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ฝึกปฏิบัติการตรวจเช็คสัญญาณ I/O โดยใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและฝึกการมอนิเตอร์ I/O ผ่านซอฟแวร์ของ PLC

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ต้องผ่านหลักสูตร JFAC Machine Wiring and Interface Course (MWI – L2)