หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ที่มาของการสร้างหลักสูตร

ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการควบคุม มีความซับซ้อนของวงจรไฟฟ้า เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้าคอนโทรลที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์หลายๆชนิด เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทั้งระบบทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน ในความซับซ้อนนี้จึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมยังขาดแรงงานฝีมือที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ศูนย์ฝึกอบรม JFAC จึงได้ทำการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการฝึกอบรม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจัรกลหรือระบบไฟฟ้า ที่มีหน้าที่ในการบำรุงรักษา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะการที่ ระบบไฟฟ้า หรือเครื่องจักรกล เกิดปัญหาในการใช้งาน หรือมีการหยุดการแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง นั้นหมายถึงกำลังการผลิตจะลดลง และนำมาสู่ความเสียหาย ที่ตามมาอีกหลายด้าน ดังนั้นหากท่านมีบุคลกรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ก็จะทำให้ความเสียหายน้อยลงตามมา

ลักษณะและวิธีการฝึกอบรม :

สำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ มีสัดส่วนการฝึก ภาคทฤษฎีและการบรรยาย ร้อยละ 20 ภาคทดลองและปฏิบัติ ร้อยละ 80
เน้นการฝึกอบรม ให้ความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ ในการตรวจสอบ ค้นหาปัญหาในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจต่อสาเหตุที่เกิดขึ้น และรับการประเมิน โดยหลักสูตรนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ระยะเวลาการฝึก 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์หลักสูตร :

ให้ผู้ฝึกมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบแบบไฟฟ้า มีความสามารถในการทำความเข้าใจหลักการทำงานของวงจรไฟฟ้า ตลอดจนสามารถเทียบเคียง แยกแยะ หาความแตกต่างของแบบไฟฟ้ากับลักษณะงานจริง จนนำไปสู่การฝึกอบรมในเชิงตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบไฟฟ้า โดยที่ผู้ฝึกจะต้องมีทักษะ ของการวางแผนขั้นตอนการตรวจสอบ การแบ่งแยกลำดับความสำคัญ การบ่งชี้ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองพร้อมทั้งสรุปหาวิธีการป้องกันปัญหาได้

JFAC Skills Test (ST) : ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท JFAC Machine

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิคเชิงลึก , รับใบประกาศนียบัตร , รับเสื้อโปโล JFAC สำหรับใส่ฝึก

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถ ปรับพื้นฐานความรู้ คัดแยกระดับความสามารถก่อนที่จะฝึกอบรมตามหลักสูตรอื่นๆต่อไปผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านที่มีความสามารถตามเกณฑ์ประเมิณ ก็จะได้รับการรับรองและสามารถทำการฝึกแบบข้ามระดับได้

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
การอบรมภาคความรู้ : ความรู้ด้านการประกอบและวายริ่งด้วยเทคนิคญี่ปุ่น ปรับพื้นฐานการใช้เครื่องมือสำหรับงานวายริ่ง

ภาคประเมินและทดสอบ :
ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ความรู้อุปกรณ์ไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้า และวายริ่ง (ทดสอบด้วยวงจร Star-Delta)

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน จะต้องผ่านหลักสูตรนี้เป็นอันดับแรก (ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ สามารถข้าม LEVEL ได้สูงสุดระดับ L3)

JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L1) ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร , หมวกผ้า JFAC สำหรับใส่ฝึก

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ปรับพื้นฐานเรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า องค์ประกอบและการอ่านแบบไฟฟ้า และฝึกทักษะอย่างง่ายให้ผู้ฝึก

 

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
อบรมให้ความรู้ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น ทดสอบ เรียนรู้ การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้าฝึกวายริ่งโดยจะใช้วงจร DOL และทำการทดสอบการทำงานของวงจร โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 1

 

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
เป็นผู้ผ่านการทดสอบ JFAC Skills Test (ST)

JFAC Assy and Wiring Control Panel Course (AWP-L2) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
เพื่อให้ผู้ที่มีความความเข้าใจในการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถอ่านแบบไฟฟ้าได้อย่างชำนาญ มีการใช้เทคนิคและทักษะทำงาน
ให้มีความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์แบบไฟฟ้า ลำดับความสำคัญ เพื่อการแบ่งหรือจ่ายงานให้ทีมงาน

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่ง ด้วยวงจร Switching Power Supply,Star-Delta Inverter โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 2
โดยจะมุ่งเน้นการแยกเนื้องานของแบบไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การวางแผนการทำงาน และฝึกการวายริ่งด้วยทักษะระดับกลาง

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ต้องผ่านหลักสูตรผ่าน JFAC Assy and Wiring Control Panel Course (AWP-L1)

JFAC Machine Troubleshooting and Maintenance Course (TAM - L1) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค, รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
เพื่อให้ผู้ฝึกมีความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่อวัดสัญญาณทางไฟฟ้า เข้าใจวิธีการวางแผนขั้นตอนการตรวจสอบ
การแบ่งแยกลำดับความสำคัญ การบ่งชี้ปัญหา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการตรวจหาสาเหตุของปัญหาได้

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ฝึกการเขียนบันทึกรายงาน Machine Operation Daily Report การหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดในการตรวจเช็คปัญหาที่เกิดขึ้นตามใบงาน เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และสรุปผล โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT3

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ต้องผ่านหลักสูตร JFAC Assy and Wiring Control Panel (AWP-L2)

JFAC Machine Troubleshooting and Maintenance Course (TAM - L2) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ผู้ฝึกจะได้นำหลักการที่ได้เรียนรู้ นำมาปฏิบัติจริง โดยจะได้ฝึกตรวจหาต้นเหตุ อาการ สาเหตุที่แท้จริง และสามารถนำข้อมูลที่ตรวจพบ
มาทำการรวบรวมประเมิณผล จนนำไปสู่บทสรุปเพื่อวางแนวทางในการแก้ไข และจัดเก็บรวบรวมไว้เป็นกรณีศึกษาได้

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
การตรวจสอบ ตรวจวัดระยะ เก็บข้อมูลในส่วนของระบบกลไล Mechnical และระบบลม Pneumatics และหาความสัมพันธ์ในการทำงาน
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดในการตรวจเช็คปัญหาที่เกิดขึ้นตามใบงาน เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และสรุปผล โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT4

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ต้องผ่านหลักสูตร JFAC Troubleshooting and Maintenance Course (TAM – L1)

JFAC Machine Troubleshooting and Maintenance Course (TAM - L3) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร, รับเสื้อช็อปช่างแขนยาว JFAC

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ผู้ฝึกสามารถตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ซอร์ฟแวร์ของอุปกรณ์ เช่น PLC และ HMI ผู้ฝึกสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง
และมีความสามารถในการถ่ายทอดปัญหาให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ รวมถึงการทำรายงานการแก้ไขและการป้องกันปัญหาในอนาคตได้

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
การตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณืไฟฟ้า เช่น HIM, PLC, Inverter, Servo Drive, Temperature Controller, Sensor, เป็นต้น
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดในการตรวจเช็คปัญหาที่เกิดขึ้นตามใบงาน เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และสรุปผล โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT5

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ต้องผ่านหลักสูตร JFAC Troubleshooting and Maintenance Course (TAM – L2)