บทความ
ยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่านเข้าสู่หน้าบทความ ที่ JFAC ได้ทำการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยจัดทำเป็นรูปแบบบทความ Technical Knowledge เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามเพื่อเป็นองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานวิศวกรรมและอื่น ๆ เป็นต้น
เราทำการจัดรูปแบบบทความและองค์ความรู้ต่าง ๆ ออกเป็น 5 หมวด 5 ระดับ โดยการใช้บริการเพื่อเข้าดูบทความจะต้องเข้าผ่านระบบการสมัครสมาชิก ซึ่งจะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
เป็นบทความทั่วไปที่ JFAC ได้นำเผยแพร่ให้กับสมาชิกทุก ๆ ท่าน
  • PLC คืออะไร
  • Servo คืออะไร
สำหรับผู้ใช้บริการประเภท Technical จะสามารถใช้บริการและดูบทความและองค์ความรู้ต่าง ๆ ของประเภท General ได้ทั้งหมด
  • การวางผังอุปกรณ์
  • การวายริ่ง PLC
สำหรับผู้ใช้บริการประเภท Advance จะสามารถใช้บริการและดูบทความและองค์ความรู้ต่าง ๆ ของประเภท General , Technical ได้ทั้งหมด
  • เทคนิคการป้องกันสัญญาณรบกวน
  • เทคนิคการเขียนโปรแกรม PLC
สำหรับผู้ใช้บริการประเภท Professional จะสามารถใช้บริการและดูบทความและองค์ความรู้ต่าง ๆ ของประเภท General , Technical และ Advance ได้ทั้งหมด
  • ตัวอย่างโปรแกรม PLC
  • มาตรฐานการเขียนแบบเครื่องจักร (JIS)
สำหรับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร JFAC
  • แบบไฟฟ้าชุดฝึก NATION TEST
  • ใบงานชุดฝึก PLC-HMI-INV
สำหรับบทความในหมวดที่ Technical , Advance , และ Professional  เป็นบทความสำหรับสมาชิกแบบชำระค่าบริการรายปี ซึ่งรายได้จากค่าบริการสมาชิก นอกเหนือจากการนำไปใช้ในการสร้างสรรค์และผลิตบทความคุณภาพแล้ว ยังนำรายได้บางส่วนไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนันสนุนองค์ความรู้ให้กับภาคการศึกษา
General
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
✔ PLC คืออะไร
✔ Servo คืออะไร
 >>> สมัครสมาชิก เพื่อเข้าดูบทความ
Technical
(มีค่าใช้จ่าย 900 ต่อปี)
✔ การวางผังอุปกรณ์
✔ การวายริ่ง PLC
 >>> สมัครสมาชิก เพื่อเข้าดูบทความ
Advance
(มีค่าใช้จ่าย 1,700 ต่อปี)
✔ เทคนิคการป้องกันสัญญาณรบกวน
✔ เทคนิคการเขียนโปรแกรม PLC
 >>> สมัครสมาชิก เพื่อเข้าดูบทความ
Professional
(มีค่าใช้จ่าย 3,900 ต่อปี)
✔ ตัวอย่างโปรแกรม PLC
✔ มาตรฐานการเขียนแบบเครื่องจักร (JIS)
 >>> สมัครสมาชิก เพื่อเข้าดูบทความ
The Trainer
(สำหรับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร JFAC)
✔ แบบไฟฟ้าชุดฝึก Nation Test
✔ ใบงานชุดฝึก PLC-HMI-INV
 >>> Sign in
Member
สำหรับการสมัครสมาชิก หรือ Sign in เข้าระบบสมาชิก