หลักสูตรเทคนิคผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติสำหรับนักขาย

ที่มาของการสร้างหลักสูตร

สืบเนื่องจากการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรการประกอบและวายริ่ง JFAC Assy and Wiring Panel Course ที่ถือเป็นหลักสูตรแกนหลักของศูนย์ฝึกอบรม JFAC พบว่ามีผู้ฝึกอบรมจำนวนไม่น้อย ที่มีความสนใจในอาชีพงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสหกรรม แต่เนื่องจากงานขายสินค้าประเภทนี้ จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านเทคนิค การนำเสนอวิธีการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การเสนอเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา การเปรียบเยบคุณสมบัติสินค้า และอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแค่เป็นเทคนิคระดับสูง และต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน เทคโนโลยี 4.0 ในยุคอนาคต จะเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้ ผู้จำหน่ายอุปกรณ์จะต้องมีความเป็น มืออาชีพ มีความรู้ มีทักษะการนำเสนอ มีการเรียนรู้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นศูนย์ฝึกอบรม JFAC จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับ ผู้ที่มีความสนใจในสาขาอาชีพงานขาย โดยการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรงานขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ

ลักษณะและวิธีการฝึกอบรม :

สำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ มีสัดส่วนการฝึก ภาคทฤษฎีและการบรรยาย ร้อยละ 20 ภาคทดลองและปฏิบัติ ร้อยละ 80
เน้นการฝึกอบรม ให้ความรู้ บรรยาย เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ และมีการฝึกปฏิบติการการนำเสนอ การพูด การสรุปงาน งบประมาณ และมีการฝึกปฏิบัติการวายริ่งร่วมด้วย โดยหลักสูตรนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระยะเวลาการฝึก 32 ชั่วโมง หรือ 4 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์หลักสูตร :

เพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านงานขาย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม การประเมินลักษณะงาน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ โครงการ หรือเทคนิค ต่างๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม ฝึกการอ่านคู่มือ เอกสารข้อมูล เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณลักษณะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับงานขาย เพื่อนำเสนอความคุ้มค่าให้กับลูกค้าในการลงทุนปรับปรุงและพัฒนาระบบ จนนำไปสู่การปิดงานขาย

JFAC Skills Test (ST) : ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท JFAC Machine

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิคเชิงลึก , รับใบประกาศนียบัตร , รับเสื้อโปโล JFAC สำหรับใส่ฝึก

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถ ปรับพื้นฐานความรู้ คัดแยกระดับความสามารถก่อนที่จะฝึกอบรมตามหลักสูตรอื่นๆต่อไปผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านที่มีความสามารถตามเกณฑ์ประเมิณ ก็จะได้รับการรับรองและสามารถทำการฝึกแบบข้ามระดับได้

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
การอบรมภาคความรู้ : ความรู้ด้านการประกอบและวายริ่งด้วยเทคนิคญี่ปุ่น ปรับพื้นฐานการใช้เครื่องมือสำหรับงานวายริ่ง

ภาคประเมินและทดสอบ :
ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ความรู้อุปกรณ์ไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้า และวายริ่ง (ทดสอบด้วยวงจร Star-Delta)

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน จะต้องผ่านหลักสูตรนี้เป็นอันดับแรก (ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ สามารถข้าม LEVEL ได้สูงสุดระดับ L3)

JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L1) ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร , หมวกผ้า JFAC สำหรับใส่ฝึก

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ปรับพื้นฐานเรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า องค์ประกอบและการอ่านแบบไฟฟ้า และฝึกทักษะอย่างง่ายให้ผู้ฝึก

 

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
อบรมให้ความรู้ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น ทดสอบ เรียนรู้ การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้าฝึกวายริ่งโดยจะใช้วงจร DOL และทำการทดสอบการทำงานของวงจร โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 1

 

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
เป็นผู้ผ่านการทดสอบ JFAC Skills Test (ST)

JFAC IE & FA. Technical Skill For Sales Course (IEF-L1) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค, รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ให้ผู้ฝึกมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการทำงานของนักขาย ให้มีความสามารถในการดูรายละเอียดสินค้าจากแค็ตตาล็อคและคู่มือสินค้า
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณลักษณะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เรียนรู้ตลาด รู้จักลักษณะงานใน Application ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สามารถใช้แบบฟอร์มสอบถามความต้องการลูกค้า (Inquiry Form) เพื่อการเก็บรายละเอียดงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ต่อการนำข้อมูลไปปรึกษาในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายงานโครงการ เป็นต้น

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ฝึกปฏิบัติการแนะนำตัว การนำเสนอสินค้าและบริการ การพูดเพื่อการอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ตรง หรือให้เหมาะสมกับลักษณะงานฝึกการตรวจสอบหน้างาน และเก็บรายละเอียดงาน โดยจะเป็นรูปแบบการฝึกแบบ On Job Training กับชุดฝึกเครื่องจักรกล

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ต้องผ่านหลักสูตร JFAC Assy and Wiring Control Panel Course (AWP-L1)

JFAC IE & FA. Technical Skill For Sales Course (IEF-L2) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ให้ผู้ฝึกมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและขั้นตอนการเก็บรายละเอียดในการสำรวจหน้างานหรือลักษณะงาน (Servey Site Record)
สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และจัดขอบเขตงาน และทำเงื่อนไขต่างๆเพื่อการเสนองาน
เรียนรู้การวิเคราะห์ Application ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการควบคุม เพื่อการประเมิณความเสี่ยงของลักษณะงาน
และมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่า พร้อมทั้งสามารถคำนวนจุดคุ้มทุนเพื่อนำเสนอลูกค้าได้

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
เทคนิคการใช้แค็ตตาล็อคสินค้า การฝึกเขียน Single Line Diagram ปฏิบัติการจดบันทึกข้อมูลในการสนทนาโดยใช้แบบฟอร์ม เรียนรู้เงื่อนไขต่างๆในการทำขอบเขตงาน การคำนวนจุดคุ้มทุนในการลงทุน ฝึกการใช้ประโยคสนทนา ประโยคคำถามด้วยภาษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ต้องผ่านหลักสูตร JFAC IE & FA. Technical Skill For Sales Course (IEF-L1)