สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบและวางผังอุปกรณ์ในตู้ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ

ที่มาของหลักสูตรการสัมมนา :

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า เช่น การผลิตตัวตู้ ความยากในการประกอบ ความผิดพลาดจากการวายริ่ง การรบกวนทางสัญญาณไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความยากในการบำรุงรักษา ความยากในการติดตั้ง และอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ต้นเหตุหนึ่งของปัญหามักจะเกิดมาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้น และที่สำคัญ ปัญหาข้างต้นมักปรากฏให้เห็นหลังจากที่มีการดำเนินโครงการไปแล้ว ซึ่งหลายๆกรณีมักจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะแก้ปัญหา บางกรณีก็มีการปล่อยปัญหาไปโดยไม่มี การแก้ไข ซึ่งปัญหานั้นอาจจะไปส่งผลกับส่วนงานอื่นๆเป็นลูกโช่ตามไป ศูนย์ฝึกอบรม JFAC จึงได้ทำการสร้างหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบให้กับผู้มีความสนใจและทำงานในสายงานนี้ เป็นการลดปัญหา ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ลักษณะและวิธีการฝึกอบรม :

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สัดส่วนการฝึก ภาคทฤษฎีและการบรรยาย ร้อยละ 50 ภาคการฝึกและปฏิบัติ ร้อยละ 40 และชมตัวอย่างจริง (OJT) ร้อยละ 10

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา :

4,200 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(สำหรับนักเรียน JFAC รับส่วนลดเพิ่ม 20% /ต่อ 1 บริษัท /ต่อ 2 ท่าน)

 

ค่าใช้จ่ายรวม :
เอกสารประกอบการฝึก / ใบประกาศนียบัตร / เสื้อยืดคอกลม JFAC / บัตรสมาชิกนักเรียน JFAC / อาหารเที่ยง / อาหารเบรคบ่าย

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา :

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะอื่นๆ ให้กับผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบ (Designer) ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ (FA) ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะมีความซับซ้อนของการ
ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า การให้รายละเอียดต่างๆค่อนข้างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบ FA. มักจะเป็นอุปกรณ์ประเภท Non-Linear Load ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องคำนึงถึงผลเสีย
และผลกระทบต่างๆอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการวางผังอุปกรณ์ (Layout) ที่ผิดพลาด และผู้เข้าสัมมนาในหัวข้อนี้ยังจะได้รับความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การวายริ่ง
การอ่านแบบ การออกแบบตัวตู้สำหรับการสั่งผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และอื่นๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในเชิงกว้างให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบให้ดียิ่งขึ้น

กําหนดการ
เวลาเร่ิมฝึก
ลกษณะการฝึกอบรม รายละเอียดหวขอการฝึกอบรม ระยะเวลาทํากิจกรรม
ช่วโมง
กําหนดการ
เวลาสินสุด
8:45:00 ลงทะเบียน ทําการลงทะเบียน กรอกใบสมัคร ถ่ายรูปเพื่อออกบตรประจําตัว JFAC 0:15:00 9:00:00
9:00:00 ฟังบรรยาย หัวข้อ : มาตรฐานการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสําหรบระบบ FA. 1:00:00 10:00:00
– เทคนิคการประกอบและการวายริ่ง ( 20 นาที )
– เทคนิคความปลอดภยั ในการออกแบบตูควบคุมไฟฟ้า ( 20 นาที )
– เทคนิคการทํางานคุณภาพ เช่น การวางแผนงาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพ ( 20 นาที )
10:00:00 ฟังบรรยาย หัวข้อ : ผลกระทบที่เกิดจากการวาง Layout ที่ผิดพลาด 1:00:00 11:00:00
– ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการผลิตและการปฏิบัติงาน ( 30 นาที )
– ผลกระทบที่เกิดขนึ  ในระบบไฟฟ้า : Noise / EMC /  ( 30 นาที )
11:00:00 ฟังบรรยาย หัวข้อ : เทคนิคการออกแบบและวางผังอุปกรณ์ในตู้ควบคุมไฟฟ้า 1:00:00 12:00:00
– เทคนิคการใช้งาน และการจัดกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า ( 20 นาที )
– เทคนิคการอ่านแบบ การจัดลําดับความสําคัญของการเริ่มต้นวายริ่งวงจร ( 20 นาที )
– การเลือก การวิเคราะห์ การออกแบบ เส้นทางเดินสายไฟในตู้ควบคุมไฟฟ้า ( 20 นาที )
12:00:00 พกั พกทานอาหารกลางวนั 1:00:00 13:00:00
13:00:00 ปฏิบัติการ ใบงานฝึก : ปฏิบัติการวายร่ิงเพื่อปรบพนื ฐานความเข้าใจในการออกแบบ 1:00:00 14:00:00
– ฝึกปฏิบัติการโดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 1
14:00:00 ปฏิบตั ิการ ใบงานฝึก : ปฏิบตั ิการวาง Layout เพ่ือใหเขาใจหลกการและศึกษาผลกระทบ 1:00:00 15:00:00
– ฝึกปฏิบตั ิการโดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 8
15:00:00 พัก พักทานอาหารว่าง 0:20:00 15:20:00
15:20:00 ชมตวอย่างจริง (OJT) ชมการสาธิต : ขนั ตอนปฏิบตั ิในการวาง Layout และตัวอย่างตูควบคุมไฟฟ้าที่นํามาจัดแสดง 1:00:00 16:20:00
– ในระหว่างการชม จะมีการอธิบายและ ถาม-ตอบ ด้วยลักษณะการฝึกแบบ On Job Training
16:20:00 ทําแบบสอบถาม ทําแบบประเมิน รบบตรประจําตวของศูนย์ฝึก รับ Certificate และถ่ายภาพรวม 0:30:00 16:50:00
16:50:00 ปิดการสัมมนา
รวมระยะเวลาสัมมนา (ชม) 8:05:00
ตารางการฝึกอบรม : ประจำปี 2562
คร้งที่ 1 18-ม.ค.-62 คร้งที่ 7 19-ก.ค.-62
ครง้ ที่ 2 15-ก.พ.-62 ครั้งที่ 8 16-ส.ค.-62
ครั้งที่ 3 15-มี.ค.-62 ครั้งท่ี 9 20-ก.ย.-62
ครั้งที่ 4 19-เม.ย.-62 คร้งที่ 10 18-ต.ค.-62
ครั้งที่ 5 17-พ.ค.-62 คร้ังท่ี 11 15-พ.ย.-62
ครง้ ท่ี 6 21-มิ.ย.-62 ครั้งที่ 12 20-ธ.ค.-62

หมายเหตุ :
: สัมมนาประจำปี 2561 จัดในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม
: ชำระเงินล่วงหน้า 5 วันทำการ
: ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่ง ให้กับผู้ที่ทำการชำระเงินมาก่อน
: สถานที่ฝึกอบรม JFAC Training Center ลาดกระบัง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึก ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าสัมมนา)
: ผู้เข้าสัมมนาแจ้งขนาดเสื้อที่ต้องการ เพื่อเตรียมมอบให้ในวันสัมมนา