หลักสูตรการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้า (ฝึกอบรมโดยใช้มาตรฐานญี่ปุ่น)

ที่มาของการสร้างหลักสูตร

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการลงทุน จึงมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างมากมายซึ่งหนึ่งในนักลงทุนต่างประเทศ ที่มีอัตราการลงทุนค่อนข้างสูงจะต้องมีชื่อของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นอย่างแน่นอน นักลงทุนชาวญี่ปุ่นได้มีการลงทุนโดยการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและนำเทคโนโลยี ด้านการผลิตเข้ามาใช้งาน และปัจจุบันยังพบว่านักลงทุนชาวญี่ปุ่นได้ขยายการลงทุนไปในหลากหลายด้าน รวมไปถึงงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่างานด้านการออกแบบระบบ ออกแบบเครื่องจักรกล ออกแบบระบบสายการผลิต และระบบควบคุมหรือกลไกการขับเคลื่อนต่างๆ มักจะมีระบบไฟฟ้าเข้ามา เกี่ยวข้องกับการทำงาน ดังนั้นตู้ควบคุมไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญของระบบควบคุม ทางศูนย์ฝึกอบรม JFAC จึงเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตประกอบและการวายริ่งสายไฟ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานตามมาตรฐานญี่ปุ่นจึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกอบรมต่อไป

ลักษณะและวิธีการฝึกอบรม :

สำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ มีสัดส่วนการฝึก ภาคทฤษฎีการบรรยาย ร้อยละ 20 ภาคทดลองและปฏิบัติ ร้อยละ 80 โดยจะมีการบรรยาย 1 ชั่วโมงก่อนการปฎิบัติ เน้นการฝึกอบรม พัฒนา ทักษะฝีมือในการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้า โดยผู้ฝึกจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อคัดแยกความสามารถ SKILLS TEST
และรับการประเมิน โดยหลักสูตรนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์หลักสูตร :

หลักสูตรการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้า (ฝึกอบรมโดยใช้มาตรฐานญี่ปุ่น) จะเน้นการฝึกทักษะพื้นฐาน โดยมีการปรับพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ทักษะการทำงาน ทักษะการอ่านแบบ ทักษะด้านความปลอดภัย ทักษะฝีมือ ทักษะการใช้งานเครื่องมือ ทักษะการตรวจสอบคุณภาพ ทักษะการวายริ่งระดับสูง และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการฝึก เพื่อให้ผู้ฝึกมีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ ผลิต ประกอบ และวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้า ตลอดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ หรือปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นไป

JFAC Skills Test (ST) : ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิคเชิงลึก , รับใบประกาศนียบัตร , รับเสื้อโปโล JFAC สำหรับใส่ฝึกเพื่อเข้าฝึกในระดับที่เหมาะสม

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถ ปรับพื้นฐานความรู้ คัดแยกระดับความสามารถก่อนที่จะฝึกอบรมตามหลักสูตรอื่นๆต่อไป
(คะแนนเต็ม 600 คะแนน) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านที่มีความสามารถตามเกณฑ์ประเมิณ ก็จะได้รับการรับรองและสามารถทำการฝึกแบบข้ามระดับได้

 

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
การอบรมภาคความรู้ :
ความรู้ด้านการประกอบและวายริ่งด้วยเทคนิคญี่ปุ่น ปรับพื้นฐานการใช้เครื่องมือสำหรับงานวายริ่ง

ภาคประเมินและทดสอบ :
ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ความรู้อุปกรณ์ไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้า และวายริ่ง (ทดสอบด้วยวงจร Star-Delta)

 

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน จะต้องผ่านหลักสูตรนี้เป็นอันดับแรก (ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ สามารถข้าม LEVEL ได้สูงสุดระดับ L3)

JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L1) ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร , หมวกผ้า JFAC สำหรับใส่ฝึก

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ปรับพื้นฐานเรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า องค์ประกอบและการอ่านแบบไฟฟ้า และฝึกทักษะอย่างง่ายให้ผู้ฝึก

 

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
อบรมให้ความรู้ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น ทดสอบ เรียนรู้ การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้าฝึกวายริ่งโดยจะใช้วงจร DOL และทำการทดสอบการทำงานของวงจร โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 1

 

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
เป็นผู้ผ่านการทดสอบ JFAC Skills Test (ST)

JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L2) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
เพื่อให้ผู้ที่มีความความเข้าใจในการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถอ่านแบบไฟฟ้าได้อย่างชำนาญ มีการใช้เทคนิคและทักษะทำงาน
ให้มีความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์แบบไฟฟ้า ลำดับความสำคัญ เพื่อการแบ่งหรือจ่ายงานให้ทีมงาน

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่ง ด้วยวงจร Switching Power Supply,Star-Delta Inverter โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 2
โดยจะมุ่งเน้นการแยกเนื้องานของแบบไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การวางแผนการทำงาน และฝึกการวายริ่งด้วยทักษะระดับกลาง

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ผ่าน JFAC Skill Test (ST) มากกว่า 480 คะแนน หรือ ผ่าน JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L1) มาแล้ว

JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L3) | ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง โดยประมาณ (1 วัน) | ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค, รับใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ให้ผู้ฝึกสามารถใช้ทักษะระดับสูงในเรื่องทักษะและเทคนิคการทำงาน และสามารถจ่ายงานและควบคุมงาน อย่างมีความชำนาญ

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่ง ด้วยวงจร Star-Delta, Inverter ,PLC โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 2
โดยจะมุ่งเน้นการวางแผนการทำงานเป็นทีม โดยผู้ฝึกจะทำงานควบคู่กับครูฝึก ซึ่งต้องมีการแบ่งงาน จ่ายงานกันอย่างเป็นระบบ
โดยจะมีการทดสอบการทำงานของวงจรที่ถูกควบคุมด้วย PLC ซึ่งการฝึกในคอร์สนี้ใช้การฝึกวายริ่งด้วยทักษะฝีมือระดับสูง

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ผ่าน JFAC Skill-Test (ST) มากกว่า 540 คะแนน หรือ ผ่าน JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L2) มาแล้ว

JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L4) | ระยะเวลาการฝึก 16 ชั่วโมง โดยประมาณ (2 วัน) | ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท

สิทธิประโยชน์ :
รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกศูนย์ฝึก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิค , รับใบประกาศนียบัตร,

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
ให้ผู้ฝึกมีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทดหรือสอนงานให้กับผู้อื่น และมีความรู้ด้าน Drawing Check / QC / Inspection / PM

 

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ :
ฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่ง ด้วยวงจร Star-Delta, Inverter (Optional) ,Indicator Signal,PLC โดยใช้ชุดฝึก JFAC-KIT 2
ในคอร์สนี้จะมุ่งเน้นการเก็บรายละเอียดงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่ผ่านการเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งในการปฏิบัติงานผู้ฝึกจะทำงานควบคู่กับครูฝึก
โดยจะมีการทดสอบการทำงานของวงจรที่ถูกควบคุมด้วย PLC และฝึกการใช้แบบฟอร์มในการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบ

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :
ต้องผ่านหลักสูตร JFAC Skills-Test (ST) และ JFAC Assy and Wiring Panel Course (AWP-L3)

ผลการทดสอบ Skills-Test จะประเมินความสามารถเพื่อเข้าฝึกในระดับที่เหมาะสม (คะแนนเต็ม 600 คะแนน)