AWP-EDU-02-PT-PLC

หมวดหมู่: รหัสสินค้า: AWP-EDU-02-PT-PLC (Mechatronics) ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดฝึกรุ่น : AWP-EDU-02-PT-PLC (Mechatronics)
หลักสูตร : การผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า
ประเภท : ตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC สำหรับอุตสาหกรรม
ระดับทักษะ : ระดับกลาง (L2)
——————————-
ยกตัวอย่างเพียง 3 ตัวอย่างสมรรถนะส่วนหนึ่ง ที่ได้รับจากการฝึก เช่น
(1) การวาง Lay out ของตู้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
(2) การอ่านและเข้าใจความหมายของแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
(3) การเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการบรรยายภาคความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตตู้ควบคุม ทั้งมาตรฐานญี่ปุ่น เยอรมัน และมาตรฐานสากล (IEC) เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความแตกต่างของลักษณะงานแต่ละแบบ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกปฏิบัติการ ในการประกอบ และวายริ่งในลำดับถัดไป