Duct-Cover-Terminal-BNC230

รายละเอียด

ฝาปิดเทอมินอล สำหรับปกปิด ป้องกันฝุ่นผง กรด เกลือ ความชื้น ที่จะมาเกาะยึด สามารถใช้ได้กับ เทอมินัล BN15MW , BN15LW , BN30W ,BND15W