CSR

 

—  Work experience for students by AD —

โครงการจัดแสดงและสาธิตการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้า
(สำหรับสถานศึกษา)

JFAC TRAINING CENTER

รายละเอียดประกอบโครงการ

เนื่องด้วยศูนย์ฝึกอบรมเจแฟค (JFAC Training Center) ได้มีแผนงานในปี 2562 ที่จะทำโครงการจัดแสดงและสาธิตการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับสถานศึกษา (Work experience for students) เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะพื้นฐานให้กับสถานศึกษาที่มีความสนใจ โดยจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2562 – ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการ
ศูนย์ฝึกอบรม JFAC ได้ทำการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นระยะเวลาหนึ่ง ได้รับการตอบรับและการยอมรับในระบบการฝึกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนมีผู้สนใจให้การติดตามกิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของ JFAC ผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวนมาก
นอกจากการให้บริการผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว พันธกิจที่สำคัญอีกประการของศูนย์ฝึกอบรม เจแฟค คือการให้ความรู้และทักษะพื้นฐานให้กับสถานศึกษาที่มีความสนใจ อีกทั้งยังมีต้องการสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆที่มีความจำเป็นในการนำไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ให้ได้รับโอกาสในการสร้างประสบการณ์ และเห็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา และเข้าสู่การทำงานภาคอุตสาหกรรมด้วยความมั่นใจ

วัตถุประสงค์โครงการ
จากหลักการและเหตุผลข้างต้น การจัดทำโครงการ จัดแสดงและสาธิตการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับสถานศึกษา (Work experience for students)  มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญคือ สร้างพื้นฐานและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการ ผ่านการทำงานผลิตควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เห็นการสาธิตการประกอบและวายริ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม พร้อมกับมีผู้เชี่ยวจากศูนย์ฝึกอบรม เจแฟค เป็นวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ภายใต้หลักการดำเนินการที่เน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน ตามรูปแบบและวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่น และใช้มาตรฐานการฝึกที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังใช้ในการฝึก อบรม พัฒนา องค์ความรู้และทักษะให้กับอาจารย์ประจำสถานศึกษาไปในคราวเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย
– นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนในสถานศึกษา
– ครู อาจารย์ หรือผู้ควบคุมการสอนประจำวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

รูปแบบการจัดพื้นที่แสดง
สำหรับพื้นที่หรือสถานที่ที่จะใช้จัดโครงการแสดงและสาธิตการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับสถานศึกษา (Work experience for students) ประกอบไปด้วย
พื้นที่จัดแสดงสินค้าและอุปกรณ์ : ขนาด กว้าง 5 ม x ยาว 10 ม คิดเป็นพื้นที่ 50 ตร.ม.
พื้นที่ประกอบและวายริ่ง : ขนาด กว้าง 3 ม x ยาว 5 ม คิดเป็นพื้นที่ 15 ตร.ม. เพื่อให้สามารถทำการสาธิต ทำการผลิต ประกอบ และวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าตามมาตรฐานญี่ปุ่นได้

องค์ความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดโครงการนี้
จากวัตถุประสงค์การทำโครงการจัดแสดงและสาธิตการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับสถานศึกษา (Work experience for students) ที่กล่าวมาในข้างต้น ทาง JFAC ได้มีการวางแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
– สาธิตการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่น
– ฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจากการทำงานจริง
– ฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานตามาตรฐานญี่ปุ่น
– เป็นต้นแบบการเรียนรู้ ในการวางระบบ และบริหารจัดการห้องฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่ง
– ผู้เข้าร่วมโครงการให้เห็นเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ

 

ระยะเวลาและรายละเอียดในการฝึกอบรมในโครงการนี้

รายละเอียดแผนงาน เวลา  
สาธิตการใช้เครื่องมือ 09 :00 – 10:00 น.  
สาธิตการประกอบ 10 :00 – 11:00 น.  
สาธิตการวายริ่งวงจร Power 11 :00 – 12:00 น.  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12 :00 – 13:00 น.  
สาธิตการวายริ่งวงจร Control 13 :00 – 15:00 น.  
สาธิตการตรวจสอบคุณภาพ 15 :00 – 16:00 น.  

หมายเหตุ : มีวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ประกอบการสาธิต

 

 

 

 

วิธีการดำเนินการ
– บุคลากรในการดำเนินการ : ใช้บุคลากร ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก ของศูนย์ฝึกอบรม JFAC
ศูนย์ฝึกอบรม เจแฟค จัดเตรียม :
1. ชุดฝึกอบรมและจัดแสดง EDUCATION TRAINING KIT
2. เครื่องมือการประกอบและวายริ่ง
3. ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อส่งให้สถานศึกษาจัดพิมพ์
สถานศึกษา จัดเตรียม :
1. การจัดเตรียม จัดพิมพ์ เอกสารบรรยาย แบบฟอร์ม และแบบไฟฟ้าต่างๆ
2. จัดเตรียมสถานที่
3. จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร ตามความเหมาะสม
4. ประสานงานสิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้ผู้สนันสนุนโครงการ

ศูนย์ฝึกอบรม JFAC หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะช่วยการพัฒนาความรู้ สู่การสร้างบุคลกรให้มีมาตรฐานการทำงาน เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย

โครงการจัดแสดงและสาธิตการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับสถานศึกษา
(Work experience for students)