TAM-EDU01-PANEL

รายละเอียด

ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับหลักสูตร TAM ซึ่งจะใช้งานร่วมกับ ชุดสายพานลำเลียงแบบอัตโนมัติ (รหัส TAM-EDU01-CON-INV) โดยสามารถใช้สำหรับการฝึกทักษะและปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยมีการฝึกการอ่านแบบไฟฟ้า การใช้งานอินเวอเตอร์ การใช้งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) การใช้งานหน้าจอสัมผัส (HMI) การใช้งานระบบเซนเซอร์ต่างๆ การตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
เหมาะสำหรับนักศึกษา ป.ตรี หรือ ปวช ปี 3 (สาขาเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ) ระยะเวลาฝึก 24 ชั่วโมง (ใช้งานกลุ่มๆละ 2 คน )

สามารถใช้ร่วมกับ หลักสูตรหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล (JFAC-TAM) ระยะเวลาการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง แบ่งเป็น บรรยายและทฤษฎี 4 ชั่วโมง ปฏิบัติ 20 ชั่วโมง โดยแยกเป็น 3 ส่วนดังนี้
(1).ใบงานฝึกการใช้งาน การโปรแกรม และการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ Sensor และ Inverter ระยะเวลาฝึก 8 ชั่วโมง
(2).ใบงานฝึกทักษะการวิเคราะห์การทำงานและความสัมพันธ์ของเครื่องจักรกล ระยะเวลาฝึก 4 ชั่วโมง
(3).ใบงานฝึกทักษะการค้นหาสาเหตุในการหยุดเครื่องจักรกล และการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาฝึก 8 ชั่วโมง
-ส่งมอบพร้อมแบบไฟฟ้า ใบงานฝึก เอกสารประกอบการฝึก และแบบประเมินผลการฝึก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-583-6000 หรือ Line ID : @JFAC