TAM-EDU01-CON-INV

คำอธิบาย

ชุดสายพานลำเลียงแบบอัตโนมัติ ใช้สำหรับการฝึกทักษะและปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยมีการฝึกการอ่านแบบไฟฟ้า การใช้งานอินเวอเตอร์ การใช้งานระบบเซนเซอร์ต่างๆ และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

เหมาะสำหรับนักศึกษา ป.ตรี หรือ ปวช ปี 3 (สาขาเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ) ระยะเวลาฝึก 24 ชั่วโมง (ใช้งานกลุ่มๆละ 2 คน )

 

สามารถใช้ร่วมกับ หลักสูตรหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล ระยะเวลาการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง แบ่งเป็น บรรยายและทฤษฎี 4 ชั่วโมง ปฏิบัติ 20 ชั่วโมง โดยแยกเป็น 3 ส่วนดังนี้
(1).ใบงานฝึกการใช้งาน การโปรแกรม และการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ Sensor และ Inverter ระยะเวลาฝึก 8 ชั่วโมง
(2).ใบงานฝึกทักษะการวิเคราะห์การทำงานและความสัมพันธ์ของเครื่องจักรกล ระยะเวลาฝึก 4 ชั่วโมง
(3).ใบงานฝึกทักษะการค้นหาสาเหตุในการหยุดเครื่องจักรกล และการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาฝึก 8 ชั่วโมง

-ส่งมอบพร้อมแบบไฟฟ้า ใบงานฝึก เอกสารประกอบการฝึก และแบบประเมินผลการฝึก