NATION-TEST-PLC-L1

คำอธิบาย

ชุดทดสอบการทำงาน (Load Testing Kit) สำหรับใช้ในการทดสอบการเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ I/O บนชุดฝึก ชุดทดสอบนี้ ออกแบบและผลิตให้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเพื่อใช้ในการฝึกและทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย การใช้งานสามารถใช้ร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการ TRAINING KIT MODEL : AWP-EDU00-PLC

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ 4 (เตรียมวิศวะ) หรือ อาชีวะ ปวช ชั้นปีที่ 1
TECHNICAL HIGH SCHOOL : KOSEN (สาขาเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ)
ระยะเวลาฝึก 16 ชั่วโมง จำนวน 10 ใบงานปฏิบัติ

เป็นชุดฝึกประกอบและวายริ่งแบบตั้งโต๊ะสามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกน้ำหนักเบา

คู่มือการฝึกปฏิบัติการและพัฒนาทักษะ
โดยในคู่มือจะประกอบไปด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้
– การใช้งานเครื่องมือช่าง
– เทคนิคการวายริ่ง
– เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ
– เทคนิคการทดสอบสัญญาณ I/O
– ใบงานการเขียนโปรแกรม PLC
– ตัวอย่างโปรแกรม PLC
– แบบไฟฟ้าที่ใช้ในการฝึก
– เอกสารประกอบการบรรยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :
: ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
: สั่ง 10 ชุดขึ้นไป ฟรีบริการฝึกอบรมครูฝึก (Train The Trainer) และจัดการฝึกตามมาตรฐานในคู่มือ จำนวน 1 รอบ