DFA-EDU01-BOARD

คำอธิบาย

กระดานแม่เหล็กพร้อมชุดอุปกรณ์ 30 ชิ้น เป็นชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะอื่นๆ ให้กับผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบ (Designer) ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ (FA) ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะมีความซับซ้อนของการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า การให้รายละเอียดต่าง ๆ ค่อนข้างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบ FA. มักจะเป็นอุปกรณ์ประเภท Non-Linear Load ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องคำนึงถึงผลเสียและผลกระทบต่างๆอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการวางผังอุปกรณ์ (Layout) ที่ผิดพลาด และผู้ฝึกอบรมด้วยหลักสูตรนี้นอกจากจะได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการสำคัญในการออกแบบ ยังจะได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวายริ่งการอ่านแบบ การออกแบบตัวตู้สำหรับการสั่งผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และอื่นๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในเชิงกว้างให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบให้ดียิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับนักศึกษา ป.ตรี หรือ ปวช ปี 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุมอัตโนมัติ เมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ (ระยะเวลาฝึก 8 ชั่วโมง)

สามารถใช้ร่วมกับ หลักสูตรเทคนิคการออกแบบและวางผังอุปกรณ์ในตู้ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง แบ่งเป็น บรรยายและทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง โดยแยกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ใบงานทดสอบภาคทฤษฎีจำนวน 1 ใบงาน
ใบงานภาคปฏิบัติจำนวน 6 ใบงาน

-ส่งมอบพร้อมแบบไฟฟ้า ใบงานฝึก เอกสารประกอบการฝึก และแบบประเมินผลการฝึก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-583-6000 หรือ Line ID : @JFAC