AWP-EDU02-ADV

คำอธิบาย

ใช้สำหรับการฝึกทักษะฝีมือและเรียนรู้ทักษะการทำงานวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้า ด้วยทักษะระดับสูง มาตรฐานการฝึกระดับภาคอุตสาหกรรม

โดยเน้นการฝึกเตรียมตัวก่อนเข้าทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย การวางแผนงาน กาตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฟฟ้า การตรวจวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การประกอบ การวายริ่ง การอ่านแบบไฟฟ้า การใช้งานอินเวอเตอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ในระดับสูง

เหมาะสำหรับหน่วยฝึกอบรมสถานประกอบการ นักศึกษา ป.ตรี ปี2 ปวส ปี 1 (สาขาไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) ระยะเวลาฝึก 48 ชั่วโมง (ใช้งานกลุ่มๆละ 3 คน )

สามารถใช้ร่วมกับ หลักสูตรการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่น (JFAC) ระดับ 4

ระยะเวลาการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง แบ่งเป็น บรรยายและทฤษฎี 12 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง โดยแยกเป็น 3 ส่วนดังนี้
(1).ใบงานฝึกทักษะฝีมือและมาตรฐานการประกอบและวายริ่ง ระยะเวลาฝึก 24 ชั่วโมง (ฝึกด้วยมาตรฐาน JFAC AWP L1)
(2).ใบงานฝึกการใช้งาน การโปรแกรม และการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ PLC และ Inverter ระยะเวลาฝึก 16 ชั่วโมง
(3).ใบงานฝึกการปฏิบัติงานคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห์วงจร ระยะเวลาฝึก 8 ชั่วโมง

-ส่งมอบพร้อมแบบไฟฟ้า ใบงานฝึก เอกสารประกอบการฝึก และแบบประเมินผลการฝึก