AWP-EDU01T-PLC-HMI

คำอธิบาย

ใช้สำหรับการฝึกทักษะฝีมือและปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือช่าง การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า การประกอบ การวายริ่ง การอ่านแบบไฟฟ้า การตรวจสอบคุณภาพ การเขียนโปรแกรม HMI และการเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมการทำงานของชุดฝึก
เหมาะสำหรับนักศึกษา ป.ตรี หรือ ปวช ปี 1 (สาขาเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ) ระยะเวลาฝึก 24 ชั่วโมง (ผู้เรียน 2 คน/ชุด  ) เป็นชุดฝึกประกอบและวายริ่งแบบตั้งโต๊ะ

ราคารวมคู่มือการฝึกปฏิบัติการและพัฒนาทักษะ โดยในคู่มือจะประกอบไปด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้
– การใช้งานเครื่องมือช่าง
– เทคนิคการประกอบ
– เทคนิคการวายริ่ง
– เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ
– เทคนิคการทดสอบสัญญาณ I/O
– ใบงานการเขียนโปรแกรม PLC
– ใบงานการเขียนโปรแกรม HMI
– แบบไฟฟ้า
– ตัวอย่างโปรแกรม PLC และ HMI
– เอกสารประกอบการบรรยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : สั่ง 10 ชุดขึ้นไป ฟรีบริการฝึกอบรมและจัดการฝึกตามมาตรฐานตามคู่มือ จำนวน 1 รอบ