AWP-EDU01S-PLC-INV

หมวดหมู่: รหัสสินค้า: AWP-EDU01S-PLC-INV ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้สำหรับการฝึกทักษะฝีมือและปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือช่าง การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า การประกอบ การวายริ่ง การอ่านแบบไฟฟ้า การใช้งานอินเวอเตอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC เพื่อควบคุมอินเวอเตอร์เบื้องต้น

เหมาะสำหรับนักศึกษา ป.ตรี หรือ ปวช ปี 1 (สาขาเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ) ระยะเวลาฝึก 24 ชั่วโมง (ใช้งานกลุ่มๆละ 4 คน )

 

สามารถใช้ร่วมกับ หลักสูตรการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่น (JFAC) ระดับ 1

ระยะเวลาการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น บรรยายและทฤษฎี 6 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง โดยแยกเป็น 2 ส่วนดังนี้
(1).ใบงานฝึกทักษะฝีมือและมาตรฐานการประกอบและวายริ่ง ระยะเวลาฝึก 16 ชั่วโมง (ฝึกด้วยมาตรฐาน JFAC AWP L1)
(2).ใบงานฝึกการใช้งาน การโปรแกรม และการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ PLC และ Inverter ระยะเวลาฝึก 8 ชั่วโมง

-ส่งมอบพร้อมแบบไฟฟ้า ใบงานฝึก เอกสารประกอบการฝึก และแบบประเมินผลการฝึก