AWP-EDU01S-EE

คำอธิบาย

ใช้สำหรับการฝึกทักษะฝีมือและปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือช่าง การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า การประกอบ การวายริ่ง การอ่านแบบไฟฟ้า การควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ สตาร์-เดลต้า

เหมาะสำหรับนักศึกษา ป.ตรี หรือ ปวช ปี 1 (ไฟฟ้ากำลัง) ระยะเวลาฝึก 24 ชั่วโมง (ใช้งานกลุ่มๆละ 3 คน )

 

สามารถใช้ร่วมกับ หลักสูตรการประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่น (JFAC) ระดับ 1

ระยะเวลาการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น บรรยายและทฤษฎี 6 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง โดยแยกเป็น 2 ส่วนดังนี้
(1).ใบงานฝึกทักษะฝีมือและมาตรฐานการประกอบและวายริ่ง ระยะเวลาฝึก 16 ชั่วโมง (ฝึกด้วยมาตรฐาน JFAC AWP L1)
(2).ใบงานฝึกการใช้งาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ระยะเวลาฝึก 8 ชั่วโมง

-ส่งมอบพร้อมแบบไฟฟ้า ใบงานฝึก เอกสารประกอบการฝึก และแบบประเมินผลการฝึก