AWP-EDU00-PLC

คำอธิบาย

ใช้สำหรับการฝึกทักษะฝีมือและปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือช่าง การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า การประกอบ การวายริ่ง การอ่านแบบไฟฟ้า การตรวจสอบคุณภาพ การเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ I/O บนชุดฝึก

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (เตรียมวิศวะ) หรือ อาชีวะ ปวช. ชั้นปีที่ 1
TECHNICAL HIGH SCHOOL : KOSEN (สาขาเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ)
ระยะเวลาฝึก 24 ชั่วโมง จำนวน 20 ใบงานปฏิบัติ

เป็นชุดฝึกประกอบและวายริ่งแบบตั้งโต๊ะสามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกน้ำหนักเบา

คู่มือการฝึกปฏิบัติการและพัฒนาทักษะ
โดยในคู่มือจะประกอบไปด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้
– การใช้งานเครื่องมือช่าง
– เทคนิคการประกอบ
– เทคนิคการวายริ่ง
– เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ
– เทคนิคการทดสอบสัญญาณ I/O
– ใบงานการเขียนโปรแกรม PLC
– แบบไฟฟ้า
– ตัวอย่างโปรแกรม PLC
– เอกสารประกอบการบรรยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :
: ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
: สั่ง 10 ชุดขึ้นไป ฟรีบริการฝึกอบรมครูฝึก (Train The Trainer) และจัดการฝึกตามมาตรฐานในคู่มือ จำนวน 1 รอบ